POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 September 2013

zÀgÉÆÃqÉUÉ ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀgÀzÀ gËrUÀ¼À gËr ¤UÀæºÀ zÀ¼À¢AzÀ §AzsÀ£À

EwÛÃaUÉ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è PÉƯÉ, zÀgÉÆÃqÉ, ¸ÀÄ°UÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà C«Ävï¹AUï L¦J¸ï gÀªÀgÀÄ  UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gËr¸ÀA ºÁUÀÄ UÀÄAqÁ¬Ä¸ÀA ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ±ÁAw PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ © EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gËr ¤UÀæºÀzÀ¼ÀzÀ  gÀa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj gËr ¤UÀæºÀzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw J,J¸ï,L, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉZï,¹ ²ªÀ¥Àà ºÉZï,¹, zÉëAzÀæ¥Àà ¦,¹ gÁªÀÄÄ¥ÀªÁgÀ ¦,¹ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ ¦,¹  ²ÃªÀ¥ÀæPÁ±À ¹¦¹ gÀªÀgÉÆA¢UÉ, gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹ EPÀ̼ÀQ ¦J¸ïL, D£ÀAzÀ, ZÀ£ÀߥÀà ¸ÁºÀÄ, ¹ÃvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁð£ÀUÀgÀzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ MzÀV¹zÀ ¸ÀgÀPÁj f¥ï £ÀA PÉJ 32 f 352 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-09-2013 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.00 PÉÌ ZÉÆÃgï UÀÄA§eï ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ jAUïgÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ gËr d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwgÀĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ²æà C«ÄÃvÀ¹AUï L¦J¸ï, J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð, ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀ¼ÀPÉÃj C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ²æà ©.J¸ï. ¸À«±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ rJ¸ï.¦ (J) G¥À-«¨sÁUÀgÀªÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÀgÉÆÃqÉUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÁzsÀ 1] ¸ÀwñÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉƼÀÌgï @ ¸À£ÀUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð 2] CªÀÄgÀ @ CªÀÄgÁå vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ UÀgÀqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð, ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð 3] ¥Àæ¢Ã¥ï @ ¸ÉªÀ£ï ¸ÁÖgï ¥Àæ¢Ã¥ï vÀAzÉ ªÉÊdå£ÁxÀ ¨sÁªÉ ªÀAiÀiÁ|| 21 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉÆgÁ¨Á¬Ä£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 4] ±ÀgÀtÄ @ qÉÊj ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ®±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉƤ UÀÄ®§UÁð 5] £ÁUÀÄ @ PÉÊAa £ÁUÁå vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà PÉÃgÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁPÁ¯ÉÆä 6] ¨sÁUÀåªÀAvÀ @ ¨sÁUÉñÀ @ ¨sÁUÁå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ §§¯ÁzÀ ªÀAiÀiÁ|| 21 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¸À®Ä vÀA¢zÀÝ ªÀÄÆgÀÄ vÀ®ªÁgÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ MAzÀÄ ºÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ SÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2013 PÀ®A 399, 402 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj §A¢vÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀƪÁð¥ÀgÀ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV §A¢üvÀ ¸ÀwñÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉƼÀÌgï FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ oÁuÉUÀ¼À°è£À PÉÆïÉ, ¸ÀÄ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆævÀ¤zÀÄÝ C®èzÉ EwÛaUÉ UÁf¥ÀÆgÀzÀ°è dgÀÄVzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀzÀ DgÉÆæAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ FvÀ£ÉÆA¢UÉ §A¢üvÀgÁzÀ EvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೂನಕೌಡೆ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ. 2-834/5, ಭಾಗ್ಯ ನಿವಾಸ ಭರತ ನಗರ ತಾಂಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-09-2013 ರಂದು 02:00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಕೆಯ ನೆಗಣೀ ಅನಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗೌಸಿಯಾ ಇವಳ ಮಗಳ ಲಗ್ನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಜೀಜ್ ಮಿಯಾಂ ಇವರ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಫ್.ಜೆಡ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ 02 ಜನರು ಬಂದವರೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳ್ಳಿದ್ದ 04 ಗುಂಡು ಮತ್ತು 02 ತಾಳಿ ಕರಿಮಣಿ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟು 5.1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅಃಕಿಃ 1,50,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ರೋಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.