POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉ :²æà »ÃgÁ¯Á® vÀAzÉ ¸ÀÆgÁd gÁoÉÆÃqÀ ¸ÉPÀÆåjn D¦üøÀgï «¹J¥sÀ ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ, «¹J¥sï PÀA¥À¤AiÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ/32-JA-4823 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ¸Á: «¹J¥sï ¸ÉÃqÀA JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÄÊ£Àì ªÀgÀPï ±Á¥À ªÀiÁåAUÀf£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¸Á || ºÀªÀiÁ®ªÁr ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢:12-12-10 gÀAzÀÄ ¦.r.J EAd£ÉjAUï PÁ¯ÉÃd gÉïÉé CAqÀgï ©æeï ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MªÀÄä¯Éà JzÀÄjUÉ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ, £À£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ` 1000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.