POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®Q C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. gÀÄ©£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ PÀ°®Æ¯Áè ¸Á; C§Äݯï gÀ¶zÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ G¸Áä¤AiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj £ÀÄzÀgÀvï vÀf£ï ªÀ;16ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÀ§Ä§ ¥Á±Á @ ªÀQ® ¸Á; vÁd ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀ¼À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ºÀªÀÅzÉ ¸Á: zÀÄzÀ¤ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉëUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß ¤£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ ¨ÉgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ¸ÉÃqÀªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉëUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, CªÀ¼À CvÉÛ CA§ªÁé, ªÀiÁªÀ CAªÀÄÈvÀgÁªÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QÃgÀÄPÀļÀ ¤rzÀÄÝ C®èzÉ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ UÉƼÉzÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤rzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ E§âgÀÆ PÀÆr gÁd²æà ¹ªÉÄAl PÀA¥À¤AiÀÄ°è J ²¥sÀÖ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33 ºÉZï-3403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÁ(©) ¸À«Ä¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ FvÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28 JªÉÊ-7148 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ UÀÄqÉØ£ÀªÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV §ÄPÀn §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨ÉúÉÆñÀ DVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 10-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ PÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ©ÃªÀiÁ ©æÃeï PÀnÖ¸ÀAUÁ« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀıÁPÀ ¥ÀmÉïï FvÀ£À ºÉÆmÉïïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¸À«ÄÃ¥À MAzÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁð eÉêÀVð ªÉÄãï gÉÆÃqÀ PÀȶ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀAnUÀ¼À PɼÀUÉ ºÀÄ°è£À°è M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ±ÀªÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÉÆwÛ®è CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ M¼ÀUÉ PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹ÃgÀÄ aPÉÌUÀ¼ÀļÀî ¥Á°¸ÁÖgÀ ¹ÃgÉ MAzÀÄ ©½ §tÚ dA¥ÀgÀ, ©½ ¨Áæ, ©½ §tÚzÀ ®AUÁ ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è UÀrAiÀiÁgÀ EvÀÄÛ CªÀ¼À UÀÄwÛUÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ vÀgÀazÀAvÉ UÁAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ CªÀ¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 23-27 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌð«ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ FUÉÎ 1-2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ EzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è CxÀªÁ E£ÁߪÀzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è, PÀÄwÛUÉ MwÛ, CxÀªÁ G¹gÀÆ UÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß PÀAnUÀ¼À PɼÀUÀqÉ ºÀÄ°è£À°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.