POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 May 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:²æêÀÄw.¥ÀgÀ«£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ DmÉÆêÁ¯É, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:7-374 ªÀiÁºÁr ªÉƺÀ¯Áè ªÉÆ£À¥Áà zÁ® «Ä¯ï PɼÀV£À UÀ°è UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-05-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁj£À ªÀĺÁ®Qëöä PÁA¥ÉèPïì£À°ègÀĪÀ ²æÃ.UÀeÁ£À£À ¸ÀgÁ¥sÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¨É½î ZÉÊ£ï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV Rjâ ªÀiÁr ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£À°ègÀĪÀ ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÁåV£À°è PÉÊ ºÁQzÁUÀ ¨ÁåV£À°èzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥À¸Àð£À°è ElÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.6700, 17 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸À¯ÉÃmï, 12 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ, MlÄÖ C.Q. gÀÆ.51,700/- ªÀiÁ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ°è 1.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ Dgï PÀÆr, 2.²ªÀPÁAvÀ ªÀĺÁd£ï, 3.±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ, 4.gÀºÉªÀiÁ£À ¸ÉÃoÀ, 5.¨sÀªÁ¤ ªÀ¼ÀPÉÃj, 6.²ªÀ±ÀgÀt¥Àà RtzÁ¼À, 7.±ÁªÀÄ £ÁnÃPÁgÀ, 8.DPÁ±À G¥ÁzÀå, 9.C®èA ¥Àæ¨sÀÄ ¤A§UÁð, 10.§¸ÀAiÀÄå UÀuÁZÁj, 11.©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÁqÉÃPÀgï, 12.§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ªÀ¼ÀPÉÃj, 13.C¸ÀèA PÀ¯ÁåtÂ, 14.ªÀĺÁAvÀ ²ªÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¸ÀÄ®¥sÀ® ªÀÄoÀ, 15.gÁd±ÉÃRgÀ ²ªÁZÁAiÀÄðgÀÄ ZËqÁ¥ÀÄj ªÀÄoÀ, 16.zsÀ±ÀgÀxÀ PÀ®UÀÄwð gÀªÀgÉ®ègÀÄ eÉÆvÉUÉ CAzÁdÄ 100 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ CAzÁdÄ 50 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¢£ÀUÀÆ° DzsÁgÀzÀ UÀÄwÛUÉ PÁ«ÄðPÀgÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ°è 4 ¢QÌ£À gÉÆÃqÀUÀ¼À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀZÁjUÀ½UÉ ¸ÀzÀgÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.