POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 6/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ fêÀ¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁqÁ EªÀgÀÄ lA.lA. £ÀA: PÉ.J33/2988 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁqÁ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CdUÀgÀ ±ÉÃoÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J32/n-2794/95 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lA.lA. PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ªÀ|| 47 ªÀµÀð, G|| ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á|| ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½, ºÁ||ªÀ|| J¯ï.L.f £ÀA 7, 2£Éà ºÀAvÀ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä MPÀÌ®UÉÃgÁ vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ C¼ÀAzÀ vÁ®ÆèQ£À ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß 0.32 BOOR RIVOLVER, MACHINE TOOL PROTO TYPE FACTORY AMBANATH
421502. C|| Q|| 68,622/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ jªÁ®égÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ §gÀ®Ä C¼ÀAzÀ £ÁPÁ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 12-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ C°è ¤AwzÀÝ §¸ï £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1516 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ®UÉÃeï EqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À£Àß jªÁ®égÀ ºÁUÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ PÀȶ¥Á¸À§ÄPï J®èªÀÇ EzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨ÁåUÀ ®UÉÃeï EqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É EmÉÖ£ÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ ©lÄÖ £À£Àß ¨ÁåUï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ C°è PÁt¸À°¯Áè. ¸ÀzÀj £À£Àß jªÁ®égÀ ºÁUÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÀȶ ¥Á¸À§ÄPïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÉÃqÀA
¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 04-07-10 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ü GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ UÉÆ¥Á® eÉÆò ¸Á|| ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ¤rzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-07-10 gÀAzÀÄ 1-15 ¦JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À UÀAqÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃqÀA¢AzÀ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀªÀiÁr ¤ªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀjUÉ EAzÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.32.«.3459 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¸ÉÃqÀAPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è CAzÀgÉ PÁZÀªÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §lUÉÃgÁ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÉAPÀl gÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁå£À 1 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀgÀÄ dA¦£À°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆÃA¢ ¨ÉúÀıÀ DVgÀÄvÁÛ¼É EªÀ½UÉ £ÁtÄ ¸ÉÃqÀA D¸ÀàvÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛzÉ£É ¤Ã£ÀÄ C°èUÉ ¨Á JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ DUÀ £ÁtÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°è® ¨ÉúÀıÀ EzÀݼÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À UÀAqÀ ¢UÀA§gÁªÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ¼É ªÉÆÃqÀ DVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÀÄ UÀqÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁå£À 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¼É ªÉÆÃqÀ DVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ¤ªÀÄä CPÀÌ EªÀ¼ÀÄ dA¦£À°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ E°è §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ §ºÀ¼À ¹ÃjAiÀĸï EzÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ EªÀ½UÉ ¤Ã£Éß gÁwæ ªÉÃ¼É UÀAUÁ D¸ÀàÀàvÉæ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ°èæ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279.337.338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ UÉÆ¥Á® eÉÆò ¸Á|| ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ bÁAiÀiÁ UÀAqÀ ¢UÀA§gÁªÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¸ÉÃqÀA ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 143/10 PÀ®A 279.337.338 L.¦.¹ PÉù£À°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä «£ÀAw

£ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 7/7/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ±ÀÄPÀgÀ vÀA/ SÁ¹ªÀÄ C°Ã RÄgÉʹ ¸Á/ D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢/ 6/7/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ £À¹gÉÆâݣï vÀA/ ªÀÄÄPÁÛgÀCºÀäzï RÄgÉʹ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀd¯ÉÆâݣï vÀA/ C§Äݯï UÀ¤ @ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå RÄgÉʹ ¸Á/ D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ D¼ÀAzÀ¢AzÀ ªÉÆÃlgÁ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 04 E.n. 8261 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁðPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀqÀUÀAa zÁn 1 Q¯ÉÆëÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 04 E.n. 8261 CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÉ CAvÁ w½zÀÄ £Á£ÀÄ £ÀÆgÉÆâݣÀ RÄgÉʹ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr PÀqÀUÀAa ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ £À¸ÀgÉÆâݣÀ RÄgÉʹ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀd¯ÉÆâݣï RÄgÉʹ EªÀgÉ E¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ £À¹gÉÆâݣÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËA¸À ºÉÆÃgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¥sÀd¯ÉÆâݣÀ¤UÉ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ dfÓ ªÀiËA¸À ºÉÆÃgÀUÉ §A¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ. ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/10 PÀ®A: 279.304(J) L¦¹ ¸ÀA: 187 L.JªÀiï.E.AiÀÄåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄAzÉêÁ® CªÀ£À CtÚ-vÀªÀÄäQAiÀĪÀgÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06-7-10 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ ºÉÆ® DgÉÆævÀgÀÄ, UÀ¼É ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÖà DqÀðgÀ EzÉ ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄUÁåPÀ ºÉÆî §gÀvÁzÀ CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ £Á£ÀÄ UÀ¼É ¸ÁUÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ UÀ¼ÉzÀ ªÀÄÄAzÉ CqÀØ ©¼À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ EvÁå¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ .UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀ°è «£ÀAw CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/07/10 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ºÉZï.¹ 454 §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 04/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 38, ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2)®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉmÉÖ¥Àà, ªÀAiÀÄ|| 33, ¸Á|| ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÁzÀ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:167/2010 PÀ®A: 309, 109 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 06/07/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.L£À¥sÀ GªÉÄÃgÀ vÀAzÉ E°AiÀiÁ¸À CºÀäzÀ ±ÉÃR, ¸Á|| ¥Áèl £ÀA: 30, £ÀÆå ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 20/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï £ÀA JªÀÄ.ºÉZï 13 gÀhÄqï 6946 C||Q|| gÀÆ.25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QAUï PÁA¥ÉèPïì PÉ.©.J£ï D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ §mÉÖ Rjâ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£À E¢ÝgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:166/10. PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:07/07/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀAzÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt £ÁUÀ¨sÀÄdAUÉ ¸Á:²ªÁf£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:07-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-30 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ¯ÁºÉÆÃn ¥ÉmÉÆî §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §rUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÆwðAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃlPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ªÀÄÆwð «PÁgÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁwæUÀ¹Û£À ¥ÉưøÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ, £Á£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, D ªÀåQÛAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ "ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f¯Áè:©ÃzÀgÀ'' CAvÁ w½¬ÄvÀÄ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß læ¹Ö£À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ, ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¨É½îAiÀÄ QjÃlPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉÃ, MAzÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¨Áj¸ÀĪÀ UÀAmÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr MAzÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ UÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁð «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀ C¢PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢d£ÀgÀÄ  zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQzÀÝ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß  §A¢¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ®PÀë ªÀiË®åzÀ PÀ¼ÀÄ«UÉ ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.

UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ F ¢£À CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 7/7/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©üêÀĽî PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ±À¸ÀÛç ¸ÀfÓvÀgÁV zÀgÉÆÃqÉUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQzÀÝ vÀAqÀªÀ£ÀÄß «ÄAa£À zÁ½ £Àqɹ ªÀÄƪÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß §A¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀ 3 d£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ PÀvÀÛ®è°è ¥sÀgÁj DVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆægÁzÀ 1. AiÀıÀéAvÀ vÀA/ ²æÃ¥Àw ¨ÉlÖeÉêÀVð ¸Á: vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 2. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ¸Á: vÁd ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 3. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA/ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁA§¼Éà ¸Á: ²æäªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV £ÉÃzÀݪÀgÀÄ EzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À dA¨É, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr, £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ PÀlÄÖªÀ ªÀ¸ÀÛç ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÀ. vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, UÀÄ®§UÁð ªÀUÉÊgÉ PÀqÉ mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 5 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ. DgÉÆævÀgÀ vÁ¨É¬ÄAzÀ MAzÀÄ ``¥ÀªÀgï mÁæöåPï'' PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPïÖgÀ 5 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ, ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç ªÀUÉÊgÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ gÀÄ F »AzÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ C£ÉÃPÀ PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÀÄ®âUÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÀiÁ£Àå ²æà ©, J, ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð, ªÀiÁ£Àå ²æà ©, «, AiÀÄ®è¥Àà ºÉZÀÄѪÀj J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå²æà ©, JªÀiï, ºÀÆUÁgÀ rJ¸ï¦ UÁæ«ÄÃt G¥À «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð, ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ rJ¸ï¦ (J) G¥À «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯Áè «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ©, ¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ²æà AiÀÄÄ, ©, aPÀ̪ÀÄoÀ, ²æà ®PÀëöäAiÀÄå, ²æà gÁdtÚ r¹ ºÁUÀÆ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ, «, ºÀ¼ÀUÉÆâü, ¥ÀArvÀ ¸ÀUÀgÀ  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¥ÀArvÀ, ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÄÊeÉÆ¢ÝãÀ, D£ÀAzÀ, PÀAoÉ¥Àà, gÀAUÀ£ÁxÀ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ, £ÀdªÉÆâÝãÀ ºÁUÀÆ gÀ¦ÃPÀ ºÁUÀÆ ªÀUÉÊgÉAiÀĪÀgÀÄ «ÄAa£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À ¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ PÁAiÀiÁðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÉÄaÑ ¥Àæ±ÀA±À£É ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.