POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.32 qÀ§Æè.4545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀļÀSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛ RuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀæ±ÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀįÁè M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÀæ±ÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.