POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 May 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

aAZÉÆý oÁuÉ

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt: ¢: 11-05-10gÀAzÀÄ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA. UÀÄgÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á||¤eÁªÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ||f||©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ aAZÉÆý oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ½UÉ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëät ªÀqÀØgÀ EvÀ£À eÉÆvÉUÉ 2007gÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV gÀÆ 20000/- ºÁUÀÆ 5 UÁæA §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ C¤vÁ¼À UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ, ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëät ªÀqÀØgÀ, ®PÀëät vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ, ®Qëä UÀAqÀ ®PÀëät ªÀqÀØgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤vÁ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 50,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 1 vÉÆð §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 10.05.10gÀ gÁwæ ªÉÃ¼É J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¤vÁ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ²æà ²ªÀgÁd.DgÀ.ªÀÄÄzÉÆüÀ ¦.J¸À.LgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:²æÃ.PÀªÀÄgÉÆâݣÀ vÀA ¥sÀPÉÆæâݣÀ SÁf, ¸Á|| PÉA¨Á«, vÁ||¸ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢:11/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ SÁ¢æ ZËPïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjGvÀÄ CmÉÆà jPÁÕzÀ°è PÀG½vÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà qÉæöʪÀígÀ ºÁUÀÆ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ EvÀgÉ 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß SÁ¢æ ZËQUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §zÀ¯ÁV UÉÆêÁ ºÉÆÃmɯï PÁæ¸À¢AzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥À©èPÀ UÁqÀð£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÉÊ£Á¸ÉÆÃgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ DmÉÆÃqÉæöʪÀígÀ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°èzÀ 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄgÉÆâݣï gÀªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÀgÀ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ªÉƨÉʯï C.Q.1200/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.200 »ÃUÉ MlÄÖ 1400/- ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À ¥Á¸À §ÄPï, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ºÁåAqÀ ¨ÁåUÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:¢:11-5-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃPÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀiÁAUÀ ¸Á||PÀgÀdV vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ qÁ¯É FvÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÀªÁqÁ eÁUÁ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁAUÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä¢zÉ J£ÀÄßwÛÃgÁ F eÁUÀzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖvÉÛêÉ. JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÁ²£ÁxÀ£ÀÄ F eÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀªÀjUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀnÖzÀÄÝ JAzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ 1)¯ÁqÀ¥Àà qÁ¯É 2) ²æÃPÁAvÀ ªÀmÁgÀ 3)¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀmÁgÀ 4) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀmÁgÀ 5) ©üêÀıÁ qÁ¯É 6) PÁd¥Àà ªÀmÁgÀ 7) ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄoÀzÀ 8) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¹AzÉ ¸Á||J®ègÀÆ PÀgÀdV EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ ºÀwÛzÀgÀÄ. ¥ÀÄ£ÀߥÀà£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£ÀUÉ J£ÀÄßvÁÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ »A¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÁ²£Áx£À CtÚ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁAUÀ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ zÉÆqÀªÀĤ ºÁUÀÆ PÁd¥Àà ªÀiÁAUÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼Á ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢:11-05-10 gÀAzÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ZÀAzsÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄAPÀAa ¸Á;£É¯ÉÆÃV ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁd PÀAQ gÀªÀgÉÆA¢UÉ eÉÃgÀlVUÉ §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà §¹ì£À°è ¹zÁÝgÀªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÉÆ£Àß ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ §¹ì£À°èzÀÝ £ÁªÉ®ègÀÄ ¸ÉÆ£Àß PÁæ¹£À°è E½zÀÄ ¹zÁÝgÁªÀÄ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ f¥ÀìA vÀÄA©zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÀÝgÁªÀĤUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁUÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DvÀ£À »A¨ÁUÀzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛvÀÄÛ §® Q«UÉ vÀgÀazÀÝ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA PÉJ28/J9639 EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªï JJ¸ïLgÀªÀgÀÄ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:¢:11-05-10gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ vÀA ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà alV ¸Á;ªÀÄAzÉêÁ®gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁ£ÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁºÉçUËqÀ eÉÆÃUÀÄgÀ ¸Á;PÀ®ÆègÀ(©) EªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢:11-05-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÉ JAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸À¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÁ®ÄªÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ §¤AiÀÄ£ï EzÀÄÝ PÀ¥ÀÄà ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ CAzÁd ªÀAiÀiÁ:25-30 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. 1-2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzsÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀzÀ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ ªÀÄÄR dfÓ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªï J,J¸ï,LgÀªÀgÀÄ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.