POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 July 2010

GULBARGA DISTRICT CRIMES REPORTED.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 13-7-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà zË®ªÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà DgÀªÀÄ£ï ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ(©) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 13-7-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà EªÀgÀ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉãÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À FgÀuÁÚ PÀÄgÀ¨Á¼À, F±À¥Áà DgÀªÀÄ£ï, ¸À¥ÀàuÁÚ ªÀÄAzÀgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ §A¢zÀgÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¦¸À HjUÉ ºÉÆÃUÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄÆäj£À «dAiÀÄPÀĪÀÄgÀ ¹zÀÝt£ÀªÀgÀ JwÛ£À UÁr £ÀqÉ¢vÀÄÛ. ¸ÀzÀj JwÛ£À UÁrAiÀÄ°è ²ªÀÅ, ¹zÀÄÝ, gÁªÀÄÄ EzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀj ©rj CAvÁ ºÁ£Àð PÉÆnÖzÀgÀÆ zÁj ©qÀ°®è. DUÀ £Á£ÀÄ zÁj ©qÀj CAvÁ PÉýzÁUÀ ²ªÀÅ ¹zÀÝt£ÀªÀgÀ EªÀ£ÀÄ UÁr¬ÄAzÀ E½zÀÄ §AzÀªÀ£Éà " K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ " £À£ÀUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁrzÁUÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ FgÀuÁÚ PÀÄgÀ¨Á¼À, E¸À¥Áà DgÀªÀÄ£ï, ¸À¥ÀàuÁÚ ªÀÄAzÀgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹zÀÝtÚ£ÀªÀgÀ£ÀÄ CzÉà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ FgÀuÁÚ£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ºÉÆqÀzÀ£ÀÄ. ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀgÀÄ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ºÉƯÁågÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼Éà R¯Á¸À ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 11.45 ¦JªÀiïPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2010 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸ÀA: 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ.13-07-2010 gÀAzÀÄ 4-00.¦JAPÉÌ ¦ügÁå¢ ²æÃ. DjÃ¥sï C° ªÀĤAiÀiÁgÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C° ªÀĤAiÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ; 52 ªÀµÀð G;ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ªÀÄUÀzÀĪÀÄ ¥ÀÄgÁ §ºÀĪÀĤ ZËPÀ UÀÄ®§UÁð.EªÀgÀ PÉÆlÖ Cfð ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ.13-07-2010 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.¢AzÀ 2-00 ¦.JA.zÀ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è ¨ÁgÉ »®ì£À°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ²æà gÀ¦üAiÉÆâݣÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁqÀð£À QqÀQAiÀÄ ¥ÀqÀPÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉqÀØ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 50,000/- gÀÆ MlÄÖ CQ. 1,10,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2010 PÀ®A. 454,380 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt J¥sï.L.Dgï. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ Cfð ¥ÀæwAiÀÄÄ F PÀÆqÁ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 13/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ²æÃ.xÁªÀÄzÉêÀ ¹.ºÉZï.¹ zÀgÉÆÃqÉ ¥Àæw§AzsÀPÀ zÀ¼À ¹.L.r (J.r.J¸ï ¹.L.r) ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 13/07/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ J¥ï.r.J µÁ D®A gÀªÀjUÉ ¯Éà £ÀªÀÄä D¦Ã¹UÉ CªÀ£ÁågÀÆ §AzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀw dªÀiÁzÁgÀ EzÁÝgÉ PÉüÀÄ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CAªÁAiÀiÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ D ºÉƯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà PÉüÀ° CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÉãÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¯Éà ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ J¯Áè£ÀÄ PÉüÀwÛä ¤Ã K£À ±ÉAmÁ QwÛPÉƼÀÄîwÛ. £Á£ÀÄ J¯Áè£ÀÄ PÉüÀwÛ¤ £ÉÆÃqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £Á£ÀÄ dªÀiÁzÁgÀ CAvÁ ªÀÄAiÀiÁðzÉ E®è K£ÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÉÄʪÉÄð£À ¥ÁåAmï ºÀj¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:173/10. PÀ®A: 323, 324, 504 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (I) (x) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J.DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÃqÀA
¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 13-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-15 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üÃgÁå¢ü a£Áå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ZÀAzÁåç £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁå¯ÁUÀÄmÁÖ vÁAqÀ vÁ; PÉÆqÀUÀA® DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üÃgÁå¢ zÀÆgÀÄ J£ÉAzÀgÉ, ¸ÉÃqÀA ¥ÀlÖt bÉÆÃnVgÀtÂAiÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ £À£Àß vÀAV CA©¨Á¬Ä @ CA©PÁ EªÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉÛ ºÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CªÀ¼À CvÉÛ gÀÄQÌ ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ zÉêÀŹAUÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤rzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 146/10 PÀ®A 302,109 ¸ÀA. 34 L.¦.¹ PÉù£À°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:12/07/2010 gÀAzÀÄ 12.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà C¯ÁèªÀŢݣÀ vÀAzÉ gÀÄPÀªÀĸÁ§ PÉÆl£ÀÆgÀ ¸Á: zÉêÀ£À vÉÃUÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀıÁPÀ¸Á§ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-32/«-5508 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀ£À vÉÃUÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁð PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀ£À vÉÃUÀ£ÀÆgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æqÀÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ lA.lA> ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉÝêÀÅ. DUÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉÊ£À EªÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ, UÀzÀÝPÉÌ gÀPÁΪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä UÉüÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãïìUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ lA.lA> £ÀA:PÉ.J32/J-8752 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ§¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.