POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 February 2017

Kalaburagi District Reported Crimes.

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ¢:09/02/17 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 5:30 UÀAmɬÄAzÀ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è w¼ÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀ: 30 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: w¼ÀUÉÆüÀ vÁ: f: PÀ®§ÄgÀV üvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ UÉ 90 gÀÆ PÉÆqÀÄ vÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÀzÀÄ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 3500/-gÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛ.
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 08/02/17 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ eÁ¥ÀÄ ZÀªÁít ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: J®ègÀÆ RtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹¢Ý ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É KQ C¥ÀªÁzÀ ºÉÆgÀ¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆà ¦vÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤£Àß ªÀÄUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÁÝ£É ªÀivÉÛ ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀw gÀAr CAvÁ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.