POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

30 November 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥sÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

eÉêÀVð oÁuÉ :-
²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:DAzÉÆïÁ vÁ:eÉêÀVð EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ²¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ eÉêÀV𠧸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ lAlA £ÀA. PÉJ-33/6648 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå gÀ¸ÉÛ «¨sÁdPÀzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀgÀuÁªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

ZËPÀ oÁuÉ :
²æà ªÀÄIJgÀ CºÀäzÀ vÀA C§ÄÝ® SÁ°PÀ ¸ÁB ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ JA¢£ÀAvÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝÝ ««zsÀ ªÀiÁzsÀjAiÀÄ PÁ¥Àgï ªÉÊgÀ
` 1,53,690-00 UÀ¼À ªÀiË®åzÀ ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.