POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ ±ÀºÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ¸Á|| ªÀÄPÁÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA.f.gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.32 7875 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ ºÉÆqɧr ªÀiÁr £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/-gÀÆ. , MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, a®ègÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 7,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Áà PÁå¸Á ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ(©) gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Áà PÁå¸Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr ¢|| 20-01-11 gÀ gÁwæ Rt PÁAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Áà SÁå¸Á E£ÀÆß ¸ÀAUÀqÀ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| ºÉÃgÀÆgÀ(©) vÁ:f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.