POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q C¥ÀºÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ªÀiÁr ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢.26-06-2009gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ªÀÄ®PÀuÁÚ ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÉÃj MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ªÁå£ÀzÀ°è J¼ÉzÀÄPÀÆr¹ eÉêÀVðUÉ MAiÀÄÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ M§â£É vÀ£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ §UÉÎ Cfð PÉÆlÖ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ£À°è AiÀiÁgÉÆà w½¹zÁUÀ C°èAzÀ ¤£ÀUÉ £Á£É ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÀÄ®§UÁðzÀ dUÀvÀÛ JjAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀªÀÄäA¢gÀÄ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ£À UÀAqÀ vÁ«zÀÝ gÀÆAUÉ §AzÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ¼Éà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt, §AUÁgÀ K£ÀÄ vÀA¢¯Áè? FUÀ J¯Áè vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ £ÁªÉà d§gÀzÀ¹ÛªÀiÁr ¤£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä w½¹zÀÄÝ CAvÁ ºÉýÃzÉêÉ. CµÉÖ C¯Áè 3 wAUÀ½UÉÆêÉÄäà EAdPÀë£À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà gÀÆAUÉ qÁPÀÖgÀUÉ PÀgɬĹ £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸ÉÃj EAdPÀë£À CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CAvÁ UÉÆÃw®èzÉ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆìÄAiÀÄÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ C±ÀPÀÛvɬÄAzÀ £ÉƬÄwzÀݪÀÅ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ 2 EAdPÀë£ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 9/10 PÀ®A 366(J), 376, ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/10 £ÉÃzÀÝgÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 10/10 PÀ®A 366(J), 376, ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.