POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 May 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀ UÀAqÀ¤UÉ «gÉÆâü¹zÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ UÀAqÀ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄÄA¢£ÀªÀĤ PÀ§â°UÀ ¸Á: £Á®ªÁgÀ ºÁ:ªÀ: ¤qÀUÀÄAzÁ vÁ:aAZÉÆý EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄAdļÁ EªÀ½UÉ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀÆl£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUï PÀgÀ§¯ï E£ÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÀ C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨ÉüɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ªÀÄAdļÁ CzÀPÉÌ «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzsÀ CªÀ½UÉ UÀAqÀ CvÉÛ QgÀÄPÀļÀ ¤rzÀÝ®èzÉÃ, FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdļÁ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ-UÁtUÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV CAPÀ®UÁPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ fæ£ÀªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ. C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ 35/JªÀiï© 45 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ®§UÁð¢AzÀ CAPÀ®UÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è 1.¹zÀÝ°AUï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà PÀgÀ§®è ¸Á; PÀÆl£ÀÆgÀ 2.¨ÉÊ®¥Àà vÀÄgÁ¬Ä 3.¹zÀÝ¥Àà qÉæöʪÀgÀ 4.vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Àà PÀgÀ§®è E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀAvÉ ¸ÀȶÖùgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ PÀ°ÃªÉÆâÝãÀ @ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ dÄ£ÀįÁèªÉÆâÝãÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 6-3-364/1 ¥ÀAeÁUÀÄlÖ ¥ÉưøÀ ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðzÀ §AzÉãÀªÁd zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CªÀgÁzÀ(©) UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À PÁé°¸À PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦ 13 JPïì 4758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÀ¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ CwêÉÃUÀªÁV £Àqɹ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃrUÉ £ÀªÀÄä PÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¨Á°¹ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ, UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÁgÀ & ¯Áj mÁåAPÀgÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ PÁé°Ã¸À PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À EvÀ£À §® ºÀuÉ MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ D²ÃðAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è, £À£ÀUÀÆ, PÁj£À°è EzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 39 5039 CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ CAvÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è ¯Áj (mÁåAPÀgÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :qÁ|| CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀÄzÀæªÁr ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ eÉêÀVð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 201/r £ÀÆå ±ÁAVæ¯Áè ¥Áèl ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä GzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ©Ã£Á EªÀ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀ ¨É¼É¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¦.f. ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðzÀ ªÀVÃð¸ï ¥Áèmï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ. FUÀ 6-7 wAUÀ¼À°è £À£Àß ºÉAqÀw ©Ã£Á EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¸À® AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ mÉîgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. UÀÄ®§UÁðzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß CwÛ ªÀiÁªÀ gÀªÀjUÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ C°è §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀuÉ ºÁUÀÄ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ :²æêÀÄw ©Ã£Á UÀAqÀ qÁ|| CA¨ÁgÁAiÀÄ gÀÄzÀæªÁr 5 ¦Ãl 2 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, 34 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì, ªÀÄ£É £ÀA. 201/r £ÀÆå ±ÁAVæ¯Áè ¥Áèl ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä GzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð, UÉÆ¢ ªÉÄÊ §t,Ú ¸ÀzsÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¤mÁzÀ GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä, JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà £ÀgÀÆ° UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, PÀ£ÀßqÀ, EAVèõÀ, »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÉÆgÀ¼À°è 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸Àgï eÉÆvÉ PÀjªÀÄtÂAiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¥ÉAqÉAmï ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.