POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

18 December 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ©üªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ vÀļÀdgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: d¤ªÁgÀ vÁ|| eÉêÀVð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÀÆwÛAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ UÀÄAqÀ¥Àà ®PÀÌ¥Àà, ZÀAzÀæPÁAvÀ, §ªÀÄä°AUÀ, ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄlPÁ wAzÀÄ ªÉÄÃ¯É GUÀ½zÀÝjAzÀ, AiÀiÁPÉ UÀÄlPÁ wAzÀÄ GUÀ¼ÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ®èzÉà eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: d¤ªÁgÀ vÁ|| eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÀÆw PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ®PÀÌ¥Àà, ZÀAzÀæPÁAvÀ, §ªÀÄä°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ E°è AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽîvÀÄPÉÆArj CAvÀ CAzÁUÀ, ©üêÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà dUÀÎ¯ï ¸Á: eÉøÁÌA AiÀÄĤmï 10 UÀAeï UÀÄ®§UÁð PÁl£À ªÀiÁPÉÃðl ¢AzÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À C¸ÀÖV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è JªÀÄ.JZÀ-20Jn-2173 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ 25 PÉ.«. «zÀÄåvï mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgïUÉ rQÌ ¥Àr¹ ºÁ¤UÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄzÀå d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ « ¥Ánî ¹.¦.L avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀAqÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÀ ªÀÄ£É ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ««zsÀ jÃwAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.