POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

20 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-08-2010 gÀAzÀÄ ²æà CAUÀzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄgÀªÀÄAa ªÀÄvÀÄÛ «£ÁAiÀÄPÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 Dgï-7398 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ D¼ÀAzÀ¢AzÀ ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ªÀiÁUÀðªÁV ªÀĺÁUÁAªÀ PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D¼ÀA¢AzÀ 4 Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀĤAzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-34 JA-842 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV CwÃAiÀiÁzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV G¥ÀZÁgÀPÁÌV vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á: «Ä®£ï ZËPÀ UÁf¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® ¥sÀqÀPÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 96400/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀÄ®gÁªÀÄ vÀAzÉ eÁvÀgÁªÀÄ ZËzÀj ¸Á: gÁeÁ¸ÁÜ£À ºÀ. ªÀ. C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ºÉÆ¯ï ¸Éïï CAUÀr ¥ÀÆwðgÁd EªÀjUÉ ªÀiÁ®Ä vÀA¢zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ®Ä vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ 1,10,000/- gÀÆ CAUÀrAiÀÄ°è qÁæ zÀ°è ElÄÖ CAUÀrAiÀÄ ¨sÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑ CAUÀrUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄCAUÀrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr qÁæzÀ°è ElÖ 1,10,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ PÀ£ÀßgÁªÀÄ FvÀ£À QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ 10,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,20,000/- gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.