POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 May 2012


ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗುಲಬರ್ಗಾ f¯Á èಪೊಲೀಸಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಕ್ರಿಕೇಟ ¨ÉnÖAUï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 6 ಜನ ಬುಕ್ಕಿಗಳ ಬಂಧನ  £ÀUÀzÀÄ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಪ್ತಿ

              UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è L¦J¯ï QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½UÀ¼À §UÉÎ ¨ÉnÖAUÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ F ¨ÉnÖAUï eÁ®ªÀ£ÀÄß ¨Éâ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ²æà ¥Àæ«Ãt ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ L¦J¸ï f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ D vÀAqÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ²æà ¨sÀƵÀt ¨ÉÆgÀ¸É L¦J¸ï (J) G¥À «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ  ºÁUÀÄ ©.¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦L JA.©. £ÀUÀgÀ, ¥ÀArvÀ ¸ÀUÀgÀ ¦J¸ïL «.«. oÁuÉ, ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL JA.©. £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ªÉÃzÀgÀvÀß, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, CdÄð£À, gÀªÉÄñÀ, ªÀıÁPÀ, ¸À°ÃªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ F vÀAqÀªÀÅ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ L¦J¯ï QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÁqÀ,Ó J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä, §AeÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®Qëöäà UÉÆÃ¥Á® C¥ÁlðªÉÄAl ªÀÄvÀÄÛ ¹L© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è zÁ½ £Àqɹ L¦J¯ï QæPÉmï ¨ÉnÖAUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸À°ÃªÀÄ @ C§Äݯï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ¸ÁB ªÀ¯Áè¨Á¬Ä ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÀ ªÀÄ®ètUËqÀ ¸ÁB §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ 3) ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¸ÁB §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ. 4) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ zÀeÉð ¸ÁB §qÉ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð. 5) ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ zÀeÉð ¸ÁB §qÉ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð. 6) £À«Ã£À vÀAzÉ CtÚ¥Áà ªÀįÁè¢ ¸ÁB ¹AzsÀV fB ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

       F  DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7.5 ®PÀë, 100 UÁæA §AUÁgÀtzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 2 n.«, 1 ¯Áå¥ïmÁ¥ï, MAzÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ JPïì AiÀÄÄ© 500 PÁgÀ ºÁUÀÄ 25 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqÀ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, 8 £ÉÆmï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 21,000,00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  F L¦J¯ï QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ ¨ÉnÖAUÀ eÁ®zÀ E£ÉÆߧ⠪ÀÄÄRå DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¹ÖÃ¯ï §¸ÀÄì ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ DPÁ±À mÉæqÀ¸ïð J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄß vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.  EªÀ£À §AzsÀ£ÀPÉÌ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©¸À¯ÁVzÉ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

       ²æà ¥Àæ«Ãt ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ L¦J¸ï f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ F «±ÉõÀ vÀAqÀPÉÌ 10,000 gÀÆ. §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಉ:ನ್ಯೂ ತ್ರೀಶೂಲ ಬಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸಾ:ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ   ರವರು ನಾನು ಬಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ:16/05/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯ ಕುಡಿಯಲು ಬಂದವರು ವಿನಾಕಾರಣ ತಂಟೆ ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ವೇಟರ ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬಿಲ್ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೂರೆಂಟ ಮಾಲಿಕನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತಿದ್ದು, ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಉದಯ ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸತೀಶ ಬಸವನಗರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 10-12 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಉದಯ ಇತನು ಬೀರ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಂದೂರ ಈತನಿಗೆ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರದ  ಕೌಂಟರ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:42/2012 ಕಲಂ:147, 148, 323, 324, 364, 504, 506, 427, ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.