POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

02 March 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÉʯÁ²æà UÀAqÀ ²æñÉÊ® UÉÆlPÉ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ,¢: 01-03-11 gÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ f.r.J PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¯ÉÊlÄ ºÁQ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£É £À£Àß PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ CAzÁdÄ gÀÆ. 60000/- ªÀiË®åzÀÄÝ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà §PÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ UÀÄgÀÄ, J¸ï.©.ºÉZï CPËAl ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 01-03-11 gÀAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ºÀAUÉÃj mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ¸ÀgÀPÁj ZÉPï £ÀA:876129 ¢:28/02/11 gÀÆ.39290/-, ZÉPï £ÀA: 876130 ¢: 28/02/11 gÀ gÀÆ. 3,78,572/- ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß CPËAl ¥Éà EzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý £ÀUÀ¢PÀgÀt ªÀiÁr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¨ÁåAQUÉ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ ZÉPïUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À°è¹zÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¨sÀUÀªÀw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä UÀAqÀ ²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ §®©üêÀÄUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¢: 17-02-11 gÀAzÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| AiÀiÁPÀ¥ÀÆgÀ, vÁ|| aAZÉÆý, ºÁ||ªÀ|| «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ¢: 02-03-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©lÄÖ, ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀgÀÄUÀÄqÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄÆvÀ𠫸Àdð£ÉUÉAzÀÄ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ EzÉ vÉUÉ CAvÁ ºÉzÀj¹ PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ., MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï-73 ªÉƨÉÊ® d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.