POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ®PÀëöägÁªÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 1,1/2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ²æà ±ÁåªÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁUÀgÀSÁgÉ ¸Á: ±ÁºÁ §eÁgÀ EªÀjAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆà UÁr £ÀA. PÉ.J-32 JªÀiï-4289 C.Q. 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä Rjâü ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-05-2010 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «PÀæªÀÄ PÁ¼É, ¸Á: ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ ¸ÀÄ©üvÁæ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À¨Á£Á JA¨ÁPÉAiÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉArAzÀgÀ ªÀÄzÀå F ªÉÆzÀ®Ä PÉ®ªÀÅ ¨Áj dUÀ¼ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ CtÚ ®PÀëöät, vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ, §§£À, CPÀëAiÀÄ ºÁUÀÆ K¸ÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ 1.AiÀÄĪÀgÁd PÁA§¼É, 2.¸ÀÄ©üvÁæ¨Á¬Ä PÁA§¼É, 3.¸ÀĤî PÁA§¼É, 4.¸ÀÄzÉñÀ PÁA§¼É, 5.±ÀĨsÁ¨Á¬Ä PÁA§¼É, 6.¢Ã¥Á PÁA§¼É gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è vÀ®ªÁgÀ ZÁPÀÄ, §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢®è. £ÀªÀÄä vÀAV gÀArAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ EªÀvÀÄÛ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ PÀqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ £À£Àß CtÚ ®PÀëöät¤UÉ, vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ vÀ®ªÁgÀ, ZÁPÀÄ, §rUÉ UÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ PÉƯÉUÉÊAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÁA§¼É ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ vÀAV ±À¨Á£Á EªÀ½UÉ 6-7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀgÉ DzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ «PÀæªÀÄ PÁ¼É C£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß vÀAVAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¼É, §®ªÀAvÀ PÁ¼É EªÀgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt J®ègÀÆ PÀÆr ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ±À¨Á£Á EªÀ¼ÀÄ CªÀgÉ®èjUÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ vÀ¥ÀÄà J®ègÀÄ PÀÆr KPÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ±À¨Á£Á¼À UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¨Áj £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAV DUÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁ¼À ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ £ÀªÀÄä vÀAV §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ J®ègÀÄ PÀÆr CªÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ¢Ã¥Á J®ègÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¼É, §®ªÀAvÀ PÁ¼É, ¥ÀævÁ¥À PÁ¼É CPÀëAiÀÄ PÁ¼É, §§£À PÁ¼É gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¥ÀævÁ¥À PÁ¼É FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ F ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ EªÀ¤UÉ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. ¥ÁªÀðw UÀAqÀ gÁZÀuÁÚ ªÀiÁ¤é ¸Á: dªÀiÁzÁgÀ ¯ÉÊ£À ¨ÁèPÀ (©) ªÀÄ£É £ÀA 31 ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ C¯ÉʪÀiÁä ¨sÀdAwæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÀlðUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è f.f.ºÉZï. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀ¼É ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀAvÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ §AzÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èAzÀÝ MAzÀÄ vÉÆðAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ C;Q: 15000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.