POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

19 July 2010

Gulbarga District Crimes Reported.

PÁ¼ÀV ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:18/07/10 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 05:00.¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æà «dªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨÁ±À ±ÉÃmÉÖ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á||PÀAzÀUÀƼÀ. EªÀgÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 2d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ°è ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ||15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÉÆr ¸ÀgÀrV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÉÝêÀÅ C°èUÉ vÉÆãÀ¸À½î UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ ºÀÄVÎ EªÀ£ÀÄ §¢ÝzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆr £ÀUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JgÀqÀÄ ¸À¯ï £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EvÀÄÛ, ¢£ÁAPÀ; 17/07/2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ ªÀÄvÁÛ £ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄPÁA® £ÁUÀªÀÄä M§â¼É §¢ÝzÀÄÝ £ÉÆr ªÀÄAdļÁ J°è JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV vÉÆãÀ¸À½î gÁdÄ ºÀÄVÎ EvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ PÀAzÀUÀƼÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 04:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ fÃ¥À MAzÀgÀ°è PÉÊ »rzÀ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁºÀUÁAªÀ PÁæ¸À PÀqÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁA±ÀzÀ EzÀÄ.Ý

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.07.2010 gÀAzÀÄ 3.30 ¦JªÀiïPÉÌ ¹AzÀV CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄr ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÁzsÀ ²æà © r §Ä°ð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2230/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2010 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀiÁ»w ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw.SÉÊgÀÄ£À© UÀAqÀ ZÁAzÀ¸Á§ ¸ÀvÁégÀ, ªÀAiÀÄ|| 50, ¸Á|| «ÄtdV vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ C«ÄÃgÀ© UÀAqÀ gÁdªÀĺÀäzÀ PÁ¯ÉSÁ£À ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄAUÀ®V vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV AiÀÄ®ºÀAPÁ £ÀÆå mË£À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. FUÀ PÀ¼ÉzÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÖà PÉÌ ºÉaÑUÉ ºÀªÁ ºÁQ ¸ÉÆÖà ¸ÀjAiÀiÁV GjAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ ºÉÆwÛ¹zÀ ¸ÉÆÖÃPÉÌ ¦£ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖâAzÀ Gj MªÉÄä¯É §UÀ룃 ªÉÄÃ¯É fVzÀÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ Gj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀ £ÉÊnUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÉÄʸÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ CzÉà ¢£À «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ¼ÀÄ §zÀÄzÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 17/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4:00 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 12/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.