POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 December 2009

PRESS NOTE GULBARGA DISTRICT

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À QëÃ¥Àæ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄgÀÄ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ,ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¥ÉưøÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:30-11-09 «ÄùAUï ©ÃgÉÆå CAvÁ MAzÀÄ ¥ÀævÉÃPÀ WÀlPÀ vÉgÉzÀÄ F PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ eÁÕ£À EgÀĪÀ M§â ¦.J¸ï.L. JgÀqÀÄ d£À ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉAiÀĪÀjUÉ ¤ÃAiÉÆd£É ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è QëÃ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30-11-09 jAzÀ 25-12-09 gÀªÀgÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ MlÄÖ 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 6 d£À ºÀÄqÀÄUÀjUÉ , 3 d£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ »ÃUÉ MlÄÖ 16 d£ÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÀÄÝ EzÀÄ C®èzÉ 2 C¥ÀgÀºÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄV¬ÄjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÉ. UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ QëÃ¥Àæ ¥ÀæAiÀÄvÀß «ÄùAUï ©ÃgÉÆå¢AzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr EªÀ¤UÉ vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀQÃgÀ NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ ¥ÉÃjAiÀiÁ¼À ¥Á¥Àr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:45 ¦.JªÀiïPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr ªÀAiÀÄ|| 14 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀäA¨sÀnÖ f|| ªÀÄzsÀÄgÉÊ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå E°èAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀuÉñÀ, ¥ÉÆ®ªÀÄtÂ, £ÉâªÀAiÀiÁ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸Á|| PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀèA§nÖ f|| ªÀÄzsÀÄvÀÈ ºÁ.ªÀ|| §®©üÃgÀ £ÀUÀgÀ zɺÀ° EªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÉÆÃgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:273/09 PÀ®A:363 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ gÀ«Ã±ï.J¸ï.£ÁAiÀÄPÀ ¦.L. ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄ£À ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆÃqÀV C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ²æà ¢Ã¥ÀPï ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ¨Á®QñÀ£ï zÁ¸À ªÀÄ£É £ÀA:1-5794 UÀ°è £ÀA:13 §®©ÃgÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁzÁæ zɺÀ° ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä AiÀĸÀé¹AiÀiÁV ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 25-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²ªÀªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ VgÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà Nt ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî DAzÉÆïÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ 28 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀ »ÃgÀÆ ºÀÄAqÁ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ 42.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 68,000=00 gÀÆ QªÀÄwÛ£ÀzÀÄ QwÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 24-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà ¢¨Áâ ¸Á: AiÀÄgÀUÉÆüÀ vÁ: AiÀiÁzÀVgÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀAUÀqÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ffJZï. PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/PÉ 6121 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉêÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.