POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

20 December 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 19/12/2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀäzÀ £À»ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁzÀgÀ, ¸Á|| DmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ «ÄdUÀÄj UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.