POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 November 2009

GULBARGA DISTRICT CRIME REPORTEDS.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 14/11/09 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.gÀ«QgÀt vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀtÚ ºÀzÀ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ|| 18 ªÀµÀð, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 13/11/09 gÀAzÀÄ 3:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ©r ¸ÉÃzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ E°è ¤AvÀÄ ¸ÉÃzÀ ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ £À£Àß vÀAzÉ HgÀ°è EgÀzÀ PÁgÀt F ¢£À CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉUÉ §gÀĪÀzÀPÉÌ vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/09 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 ¸ÀA 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:-14-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 11 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è,ªÀÄzÁåºÀß12UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÆègÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ AiÀıÀéAvÀ ¨Á®¥ÀàUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀªÉA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr MlÄÖ 565/-gÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 276/83 PÀ®A:457, 380 L.¦.¹. 3056/84, J¯ï.¦.Dgï. ¢:23/01/1987 ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥sÀgÁj DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§, ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð(1983) ¸Á|| ¸ÀÄPÁÌ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð FvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24/11/1983 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 25/11/1983 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà EzÀĪÀgÉUÉ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt J¯ï.¦.Dgï. CAvÁ ¥ÀjUÀt¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀAvÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀgÀªÀjUÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀÆa¹gÀÄvÉÛãÉ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ J.J¸ï.L. zÉëAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14/11/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:14/11/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀ:14-11-2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ»ÃªÀıÁ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ±Á ¸Á: £ÀAiÀiÁªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:13-11-2009gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀıÁ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ±Á ¸Á:£ÀAiÀiÁªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ »ÃgÉÆúÀÄAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀªÀ¤UÉ vÁVzÁUÀ £ÉÆÃr £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛWÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè, £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.