POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

F-ªÉÄïï L.r PÀzÀÄÝ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà qÁ|| ©.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà. rãï JªÀiï.Dgï. ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢: 21-09-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ £À£Àß F-ªÉÄïï Lr CqÉæøï PÀzÀÄÝ, ²æÃ.f.PÉ.PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÀgï PÁrðAiÉÆà xÉÃgÁ¦Pï EªÀjUÉ F-ªÉÄÃ¯ï ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹ £Á£ÀÄ AiÀÄÄ.PÉ UÉ §A¢zÉÝãÉ. £À£Àß ¥À¸Àð PÀ¼É¢zÉ, DzÀPÁÌV 1,000 ¥ËAqïì PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹ £À£Àß ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ §¼À¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

    

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¨ÉîÆgÉ ¸Á|| ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ§eÁgÀzÀ PÀ¨ÁqÀUÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33-E-9722 CAzÁdÄ 25000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.