POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

20 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå £ÀA¢PÀÆgÀ ¸Á:¸ÁªÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¨ÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ²ªÀ° PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA n.J£ï. 27 E 2175 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ®UÀwÛAiÀÄ »gÉÆÃqɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ¸ÉÖõÀ£À vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀæµÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £À£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå¤UÀÆ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ : ²æà zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÉÆ½î ¸Á:ºÀÆqÁ(PÉ)    UÁæªÀÄzÀgÀªÀgÀÄ, UÁæªÀÄzÀ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ºÉƸÀ gÀƪÀiï PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄAdÄgÁV §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ J¸ï,r,JªÀiï,¹ CzsÀåPÀëgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ºÁUÀÆ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½¤AzÀ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw, zÉêÁ£ÀAzÀ J®ègÀÆ PÀÆr ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAzÁUÀ 1) zÉëAzÀæ¥Àà, ªÀĺÁzÉêÀ, PÀgÉ¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà, E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÀÄwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.