POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á|| gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁA§¼É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, §Æ¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-32-J-7807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸À vÀAzÉ ºÀ¸À£À C° ¸Á|| ªÀļÀSÉÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀ mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¹.n §¸À¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, gËr-UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV§gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ zÀĪÀðvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1. ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C°ªÉÆâݣÀ 2. «Ä£ÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁeÉÆâݣÀ ¸Á|| E§âgÀÆ ºÀ¥ÀÛ UÀÄA§d ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.