POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ºÀ«ÄÃzÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¸À£ÀSÁ£À ¸Á|| ©¯Á¯Á¨ÁzÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ «zÀÄåvÀ PÀA§UÀ¼À ¯ÁåA¥ÀUÀ¼À UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EgÀÄvÉÛãÉ. UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ªÁqÀð £ÀA: 33 ªÀÄvÀÄÛ 43 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÀ ¥ÉÆî £ÀA: ¹¹f/408, 414, 416 PÀ¯Áåt ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁqÀð £ÀA: 43 mÁåAPÀ §AqÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉÆî £ÀA: ¹¹f/232 zÉÆéü WÁl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 4 PÀA§UÀ¼À 4 ¸ÉÆÃrAiÀÄA ªÁå¥ÀgÀ ¯ÁåA¥ï CAzÁdÄ ` 12000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà VgÉ¥Áà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà PÀĸÁ¼É ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå PÉÆgÀqÉÃPÀgï £ÀqÀÄªÉ «£ÁPÁgÀt ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À £ÀqÉ¢vÀÄÛ DUÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå PÉÆgÀqÉÃPÀgï ªÀÄvÀÄÛ zÀÄUÀÎ¥Áà ¸ÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä gÁªÀÄÄ C£ÀĸÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÉñÀ, ºÀtªÀĪÁé J®èjUÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.