POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ±ÁQÃgÀ±ÀºÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÀºÁ zsÀgÀªÉñÀ ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ²æà gÁuÉñÀ¦ÃgÀ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß n«J¸ï JPïì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ 32 J¸ï 9741 CAzÁdÄ ` 16000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, C°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ºÀgÀÄ vÀAzÉ §zÀÄÝ ¸Á|| MAnaAvÁ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Àl¥Ár £Á¯ÁzÀ ¤Ãj£À°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.