POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

19 November 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ
:
²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| UÀAUÀ£À¥À½î vÁ|| aAZÉÆýgÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀåeÉÆåÃw UÉÆmÁÖAUÉÆmÁÖ eÁvÁæzÀ ¸À®ÄªÁV DmÉÆà £ÀA PÉ.J 32 © 0313 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĸÀgÀA¥À½î ºÀwÛgÀ lªÀÄ lªÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ PÉîªÀÅ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀåeÉÆåÃw EªÀ½UÉ lªÀiï lªÀiï vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.