POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 February 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.«£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ¹Ã¤AiÀÄgï ¨ÁæöåAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¹ArPÉÃmï ¨ÁAPï ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ 06-02-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á ²PÀëQAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ¨ÁåAQUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸Á® ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀgÀÆ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉzÀj¹ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉAiÉÆrØ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà CªÀgÀ ¨ÉA§®PÁÌV ±ÀgÀt¥Àà ¤ªÀÈvÀÛ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà ¸Á® ªÀÄAdÆgÀĪÀiÁqÀzÉà EzÀÝgÉ CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÉ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 11-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ¸ÁvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ¥Àà Gd¼ÀA© ¸Á:PÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽvÁUÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ²Ã®ªÀAvÀ ¸Á:PÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:f:UÀÄ®âUÁð E°è KPÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽwgÀÄ« CAvÀ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr ¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄvÉÛà E°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽvÀgÉ ¤£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà ¸Á¯ÉÆÃlV ¸Á|| C¼ÀîV (©) vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà£À ºÀwÛgÀ 2800=00 gÀÆ. ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¸Á®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨sÀAiÀÄzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðjAzÀ PÁAUÉæøÀ PÀbÉÃjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æÃ. C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ¥Ánî CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè PÁAUÉæÃ¸ï ¸À«Äw UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÁAUÉæøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ QlQUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ºÁQ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ªÀÄvÀÄÛ QlQUÀ¼À UÁè¸À PÀ°è¤AzÀ MqÉ¢zÀÄÝ MlÄÖ CAzÁdÄ ºÁ¤ 1,00,000/- gÀÆ DVzÀÄÝ EzÀPÉÌ CAzÉÆïÁ ¸Áé«Ä PÀĪÀÄäPÀÄÌ EzÉ C®èzÉ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄÄvÁ°PÀgÀªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÁr oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 11-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æ gÀ« vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï G|| PÉ.J¸À.Dgï.n.¹ §¸ï.ZÁ®PÀ, ¸Á|| ²gÀÆgÀ vÁ|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÁ.ªÀ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ï WÀlPÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ï WÀlPÀ¢AzÀ §¸ï £ÀA PÉJ 32-J¥sï/1313 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħ½îUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è gÁªÀÇgÀ PÁæ¸ÀzÀ°è ¥Áå¹Adgï E½AiÀÄ®Ä ¤°è¹zÁUÀ 1.UÉÆæ @ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁt 2.§®©üêÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ 3.dUÀÄÎ @ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ mÉÆÃ¥À¹AUï ¸Á|| ªÁr 4.±ÀAPÀgÀ eÁzÀªÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¸Á|| ªÁr 5. ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁµÀ ZÀªÁt 6.¸ÀĤïï vÀAzÉ ±ÁAw¯Á¯ï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÁr ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 10-15 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ §AzÀªÀgÉ MªÉÄä¯É ²æÃgÁªÀĸÉãÀUÉ dAiÀĪÁUÀ° ²æà ¥ÀæªÉÆzÀ ªÀÄÄvÁ°Pï UÉ dAiÀĪÁUÀ° C£ÀÄßvÀÛ MªÉÄä¯É §¹ìUÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ §¹ì£À J¯Áè UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ¤UÉ PɼÀUÉ E½¹ ¥ÉmÉÆæ¯ï ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà UÁ¼É¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¸Á. gÁfêÀUÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ QgÁt CAUÀr gÁfêÀUÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°èzÀÄÝ, C°è ªÀÄ£É PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É¼ÀUÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨sÁV®Ä RÄ®è EzÀÄÝ, M¼ÀUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰è DVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è QgÁt CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀ°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ mÉ箣À PÁå±À qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35,000/-gÀÆ. JgÀÄqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀ 10 UÁæªÀÄzÀ , 2 UÁæ.Q«AiÀÄ°èAiÀÄ ºÀƪÀ , MAzÀÄ L¥Áåqï ªÉƨÉÊ® £ÀªÀÄÆ£ÉzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 55,000/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ¸Á. D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 «-6336 C.Q. 40,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ »ÃgÉÆúÁAqÁ ¥Áå±À£ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.