POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀuÉñÀ ªÀ¼ÀPÉÃj ªÀiÁf PÁ¥ÉÆÃðgÉlgï UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 1) UÀzÀÎAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 2) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 4) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 5) ±ÀgÀ§ªÀÄä vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 6) ±ÁAvÁ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 7) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà J®ègÀÄ ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ NtÂAiÀĪÀgÁzÀ «±Á® £ÀªÀgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥ÀÄà MAn gÀªÀgÉÆAzÀUÉ U˽ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ MAn, FvÀ£ÀÄ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÀtd®SÉÃqÀ ¸Á|| £ÀªÀgÀAUÀ ZÁ¼À UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É vÀ£Àß ¸ÉÆAlzÀ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀ£À½À ¸Á; §¼ÀîAqÀV gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¨É¼ÉUÉ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zË®vÀgÁAiÀÄ ZÀÆj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ §¼ÀÆîAqÀV UÁæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ z˪À®vÀgÁAiÀÄ, ¹zÁæªÀÄ¥Àà EªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ¨ÁgÀPÉÆî UÀÄt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.