POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :-
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಣವಿರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ದಸ್ತಾಪೂರ ಸಾ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿ:06/05/11 ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಭಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ವ:19 ವರ್ಷ ಇವಳೊಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದಳು ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಾದ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಳಸಂಗ ಇತನು ಪ್ಯಾಶನ ಪ್ಲಸ್‌ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಎಸ್‌-2299 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಳಸಂಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಶಂಕರ ವಳಸಂಗ ಇವರುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¨Á®Q PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw ¥Á¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ C¢üPÀëPÀgÀÄ ¸Á|| ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 5-5-11 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¥ÁæxÀð£Á vÀAzÉ ¸ÀA¢Ã¥ï ¸Á: eÉêÀVð f:UÀÄ®§UÁð ºÁ:ªÀ: ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ D¼ÀAzÀgÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀ¼ÀÄ ¢: 20-04-11 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ¢: 27-4-11 gÀAzÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ AiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. gÀPÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw. PÀ«vÁ w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÁ¹UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÉÆÃUÀzÀAvÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¤ªÁ¹AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¸ÀwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ C°è E°è ©üPÉë ¨ÉÃr EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. F «µÀAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ JzÀÄjUÉ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è G½¢zÀÄÝ. ¢: 5-5-11 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À §UÉÎ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Á.è PÁgÀt vÁªÀÅ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.