POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²Ã ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁPÀƧ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ¸Á§ ªÀÄZÀðAl ¸Á:ªÀÄfÃzÀ ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ²æà C§Äâ¯ï gÀ»ªÀÄ ºÁUÀÆ ©üêÀıÁ eÉÆvÉ ªÀÄfÓÃzÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, C§Äâ¯ï UÀ¤ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1. ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ 2. ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢ÃPï 3. ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃªÀiï 4. ªÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æÃ
SÁeÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÉÄùÛç ¸Á|| SÁ£À PÁ®¤ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°èzÀÝ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 97,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.