POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 February 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÉåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 22-02-2010 gÀAzÀÄ £ÀÆå wæ±ÀÆ¯ï ¨ÁgÀ frJ ¯ÉÃOl ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr M§â D¥Á¢üvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á§ UÀ§Æâgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 11-970 E¯Á» ªÀÄfÃzÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 2614/- gÀÆ & JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn & MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãïß DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 22-0-.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¹n §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀiÁzÀ ºÀĸÉìÃ£ï ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀdgÁvï ¥ÀmÉî ¸Á|| ¥Àæ¨sÁvÀ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ ¸ÀAUÀqÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ºÉÆA¢zÀ ªÉåQÛ §AzsÀ£À :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 21-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀªÀ®UÁ(©) PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAnæ ¦¸ÉÆÛî£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ DPÀqɬÄAzÀ F PÀqÉUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ vÁªÉ®ègÀÆ ¨É£ÀߺÀwÛ Nr ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁAvÀ vÀAzÉ dmÉÖÃ¥Áà PÀ¸ÀV ¸Á: PÀªÀ®UÁ(©) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À mÉÆAPÀzÀ°è MAzÀÄ PÀAnæà ¦¸ÉÆÛ® ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦¸ÉÆÛ®zÀ ¯ÉʸÀ£ïì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁtÂUÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÀAnæ ¦¸ÉÆÛ®£ÀÄß ¥Àjòð¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄ, PÀnÖUÉ ¨Ár¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦¸ÉÆÛ® J°èAzÀ vÀA¢zÀÄÝ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ ¥ÀAZÀ²® £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÁðgÀf ºÀwÛgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¦¸ÉÆÛ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:-22-1-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà PÀ®ÆègÀ ¸Á: £É¯ÉÆÃV vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨sÀUÀªÀAvÀæAiÀÄ ªÀÄÄzÁÝ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀmÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ32/nJ 629 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÀ®ÆègÀ(PÉ) PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà£À »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà¤UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉÃmÁÖVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ eÉêÀVðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà PÀȵÁÚ vÀA ¯Á®Æ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á :E¨Áæ»A¥ÀÄgÀ vÁ:¹AzÀV f:©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-28 J-6636 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆrè PÀqɬÄAzÀ aAZÉƽ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆrè zÁn ¸Àé®àzÀÆgÀzÀ°è gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁUÀzÀ £Á¯ÁPÉÌ ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ ZÁ®PÀ UÁAiÀĺÉÆA¢ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ® oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀA ¸ÀzÁ²ªÀAiÀiÁå ºÁ®ªÀÄoÀ ¸Á||gÀlPÀ® EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ ºÉʸÀÆÌ® UËæAqÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ ¤AvÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ gÀÆ®gï ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸ÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ gÀlPÀ® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÉÆüÀPÉÃj EªÀ£À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 qÀ§Æè-2804 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤AvÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ »gÉƺÉÆAqÁ £ÀA PÉJ-32 eÉ-5328 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ. CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀtÚ ¥É¢Ý EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÉÆAqÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉüÀUÀ¼À gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ, UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß10 d£ÀgÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ ªÀÄvÀÄÛ £É¯ÉÆÃV J®ègÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §rªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §ÆvÁ½ PÀgÀUÉÆAqÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉüÉUÀ¼À gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀjUÉ, AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß10 d£ÀgÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ J®ègÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §rªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¤gÀAd£À vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁºÀÄgÀPÀgÀ ¸Á: PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAQ¤AzÀ 50,000/- C®èzÉ ªÀģɬÄAzÀ 1,05,000/- MlÄÖ 1,55,000/- gÀÆ EzÀÄÝ C®èzÉ JZï.r.J¥ï.¹ ¨ÁåAQ£À J.n.JA PÁqÀð, ¥Áå£ÀPÁqÀð, C®èzÉ E¤ßvÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¨Ëæ£À PÀ®gÀ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ £ÉÃzÀÄÝ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¹ÖÃ¯ï ¨ÁPÀì (rQÌ)AiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÁ ¯ÉÃOlzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ rQÌAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ 1,55,000/- gÀÆ ºÀtzÀ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸Àétð®vÁ UÀAqÀ zÉëAzsÀægÉrØ UË£À½î ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¢UÁÎAªÀ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmɬÄAzÀ 6-30 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ PÀ¼ÀĪÀÅ C.Q. 23600 = 00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §AzsÀ£À :-

ªÁr oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ £Á®ªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À RįÁè DAUÀ¼ÀzÀ°è E§âgÀÄ ºÉ£ÀÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ C£À¢PÀÈvÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1.±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ 2.ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢|| ªÀįÉèò ¸Á|| £Á®ªÁgÀ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. E§âgÀ£ÀÄß ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ ¥Àjòð¸À¯ÁV ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ¼À ºÀwÛgÀ 70 gÀÆ ºÁUÀÄ 20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C.Q 200/- gÀÆ ºÁUÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼À ºÀwÛÃgÀ 20 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ºÁUÀÄ 20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C.Q 200/- gÀÆ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÀt ºÁUÀÄ MlÄÖ 40 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï dUÀÎ C£ÀÄß ¥sÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :1.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ZÁPÀuÉÃgï ¸Á: vÉîÆÌgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¸ÉÃqÀA ºÁUÀÄ 2.PÀgÉÃ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ EmÉÃgï ¸Á: gÀÄzÀÝ£ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý f¯Áè: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀÖzÀªÁV NqÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁr EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖAvÉÛ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. ºÁUÀÄ EzÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ K°èAzÀ¯ÉÆ F PÉüÀPÀAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀA¢nÖzÀÄÝ DgÉÆævÀjAzÀ F PÉüÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï §zÀ¯Á¬Ä¹, ¨ÉÃgÉ-¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è EqÀ¯ÁVzÉ.

d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀåzÀ £ÀA

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀ

ZÉ¹ì £ÀA

EAf£À £ÀA§gÀ

1

KA-32-V-5092

»ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï

07KA03F36289

07K15E61875

2

KA-29-A-5951

Do

04H16C01531

04H15M01106

3

NO NUMBER

Do

06E1635883

06E15M08875

4

NO NUMBER

Do

03J02C18761

08J18M02036

5

KA/32-8531

Do

06E16C08389

06E15M08309

6

NO NUMBER

Do

01E20C07302

01E18M04857

7

NO NUMBER

Do

05G16C25891

05G15M26242