POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 July 2010

GULBARGA DISTRICT CRIME REPORTED

gÀlPÀ® ¥Éưøï PÁuÉ
¢: 06.07.10 gÀAzÀÄ 1.00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÁqÉ ¸Á||§ÆAAiÀiÁgÀ © EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 4£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ|| ¥Àæ¢Ã¥À UÁæªÀÄzÀ°è zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¢:26.06.2010 gÀAzÀÄ 150/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢ & CªÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ J°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉlPÀ® oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/100 ºÀÄqÀÄUÀPÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.