POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 October 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄåPÁÌV PÉÆ¯É :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 11-10-09 gÀ gÁwæ ²æà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ »gÀUÀ¥Àà vÉUÀ£ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆÃjªÀÄoÀ, zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀjUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¥Ánïï FvÀ¤UÀÆ PÀ¼ÉzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV UÁqsÀªÁzÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¢zÀÄÝ, CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ qÁA§gÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É 1) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¥Ánïï, 2) CªÀétÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¥Ánïï, 3) ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¨ÉÆüɪÁqÀ, 4) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 5) CªÀÄÈvÀ @ CªÀÄgÁå vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 6) £ÁUÀÄ @ £ÁUÁ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð J®ègÀÄ ¸ÉÃj ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀgÉ¥Àà£À vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà @ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ »gÀUÀ¥Àà vÉUÀ£ÀÆgÀ ªÀ|| 25 FvÀ¤UÉ §®ªÁV JzÉAiÀÄ°è w«zÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 09-10-09 gÁw ²æà ²æñÉʯï vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:»vÀÛ®

²ÃgÀÆgÀ vÁ:D¼ÀAzÀ ºÁ;ªÀ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ M§â ªÉåQÛ ªÀÄÄRPÉÌ PÀj §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¨Áå£À°è 21,000/- gÀÆ ºÀt J.n.JA. PÁqÀð EzÀÝ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :
²æà UÀįÁªÀÄ f¯Á¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ¸Á. RĤ C¯ÁªÁ SÁj ¨ÁªÀ° ªÉÆ«Ä£À¥ÀÄgÁ, UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÁA¥ÉèÃPÀì PÀlÖ®Ä F »AzÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ,¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 10-09-09 gÀAzÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :
²æà ªÀĺÁ«ÃgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ §¥Àà£ÀPÀgï ¸Á.²ªÀ£ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¸ÀzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-36. JªÀÄ.-1782 CA.Q, 3,25,000/-gÀÆ ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ fÃ¥À£ÀÄß :¢ 11-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢ 11-10-09 gÀAz ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd @ UÀÄgÀÄ C®èzÀ ¸Á. PÀ§qÀUÀ°è ±ÁºÀ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É bÀwÛUÉ EgÀĪÀ ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄvÀÛVUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.