POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀÄfÃvÀ «Ä±Áæ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ¹AUÀ «Ä±Áæ ¸Á|| «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ, ¢:26-02-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-32 AiÀÄÄ- 5921 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ KjAiÀiÁ J£ï.« PÁ¯ÉÃd PÀqÉ ¥sÉÊ£Á£ïì ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¯ÉPÀë£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ PÀ¦¯Á ¯ÁqÀÓ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸Á¬Ä ²ªÀ±ÀQÛ ¥ÉÊ£Á£ïì JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¥sÉÊ£Á£ïìzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄ UÁAeÁ ªÀ±À :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :PÀÄAeÁªÀiÁ¸À¦Û zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁd mÉæÃqÀgÀì CAUÀrAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀ¸À ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà r.¹. gÀ« L¦J¸ï (¥ÉÆæèÉõÀ£ÀgÀ) £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ C§ÄÝ¯ï ªÀÄ£ÁߣÀ¸Á§ VgÁQUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è gÁeÁgÁªÀÄ C£ÀÄߪÀ ªÀåQÛ ¹Q̺ÁQPÉÆArzÁÝ£É. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 1 PÉf 300 UÁæA. MtVzÀ UÁAeÁ, 275 UÁæA. ZÀgÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 980/-gÀÆ., ¸ÉÃzÀĪÀ a®ÄªÉÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÀrUÉÃgÉ¥Àà ¸ÀzÀ¨ï ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄvÀ¥Àà ªÉÄðªÀĤ E§âgÀÆ PÀÆr PÉ®¸ÀzÀÀ ¤«ÄvÀå C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀAZÀ¥Àà vÁ½PÉÆÃn EªÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄÆägÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA £ÀA PÉ-J-33 5470 £ÉßzÀÝgÀ°è d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£É lAlA MªÉÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ lAlA ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝvÀÄÛ. £Á«§âgÀÆ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ £ÀAzÀªÀiÁä ¸ÀzÀ¨ï, ªÀÄ®PÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀzÀ¨ï, §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀrUÉÃgÉ¥Àà PÀļÀUÉÃj ºÁUÀÆ ªÀiÁ¼ÀªÀé UÀAqÀ UÉƯÁè¼À¥Àà ©gÁ¼À EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAzÀªÀiÁä½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀݼÀÄ. £ÀAzÀªÀiÁä ¸ÀwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr lAlA ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.