POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

30 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

UÀȺÀtÂUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À:-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw. ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ PÀA¨ÁgÀ ¸Á. NA £ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ PÀÄA¨ÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ §AUÁgÀ, ¨Éýî, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÄ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ¸ÀAUÀqÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÀnÖUÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆqÀÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAgÀhiÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ 29-12-09 gÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƼÀÄîgÀ ¸ÀAUÀqÀ 10 d£ÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁtÚ¥Àà ªÀ¼ÀPÉÃj, ¸ÀAUÀqÀ 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| dUÀvï ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀ°vÀÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÉAiÀÄ MqÉvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀ vÀ¦à¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ