POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 October 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ¢ 21-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆý¹ ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á||¨sÀAPÀÆgÀ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æà gÁdÄ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ gÁeÉÆýPÀgï ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ PÀÆr ªÀÄ®Äè UÀÄqÀØzÀ EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ «.¹.J¥sÀ PÀA¥À¤AiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ r.J¸ï.©AzÁægÀªÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA.J¦/13/J¯ï-6432 £ÉÃzÀÄÝ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdÄ£À PÁ®ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV C¯Éè ¤AvÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÆr AiÀiÁPÉ PÁgÀ£ÀÄß £À£Àß PÁ®ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À PÉÊUÉ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÉÆqÉPÀ¯ï oÁuÉ :¢ 21-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà ¸ÁºÉçtÚ vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà ¨ÉÃqÀgÀ¸Á: ºÀÄ°PÉÃj vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀuÉÃ¥Àà zÀ¼À¥Àw ¸ÀA. 13 d£ÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆqÉPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.