POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 June 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÉzÀj¹ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ZÀAqÀQð ¸Á|| zÉêÀ£À vÉUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ d|| UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ¨É½îUÉ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð®UÉ §AzÀÄ DgÀ.n.N D¦ü¸À PÀqÉ ºÉÆUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆà ºÀwÛ PÀĽvÉ£ÀÄ. D DmÉÆzÀ°è ªÉÆzÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽwÛzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ.E.© D¦ü¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄvÉÆÛ§â DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ DmÉÆà ¯ÁºÉÆÃn PÁæ¸À¢AzÀ UÀįÁè¨Ár ¦.r.J PÁeÉÃdzÀ CAqÀgÀ ©æqÀÓ ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆÃgÀAn ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr »A¢£À PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¹ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁQ-¯ËqÉ vÉgÉ ¥Á¸À PÁå-PÁå ºÉÊ ¤PÁ® ¸Á¯É £À»vÉÆ RvÀªÀÄä PÀjAUÁ CAvÁ £À£Àß JzÉUÉ ZÁPÀÄ ºÀaÑ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß fêÀPÉÌ ºÉÃzÀj MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® EzÉ CAvÁ ºÉýzÉ. CµÀÖPÉÌ DmÉÆà ZÁ®PÀ £À£Àß QøÉUÉ PÉÊ ºÁQ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 160/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® JPÀì-3 C.Q|| 6800/- ¨ÉïÉAiÀÄļÀîzÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄ E½¹ ºÀgÀlÄ ºÉÆzÀgÀÄ.DmÉÆ ºÉÆUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. CzÀgÀ £ÀA PÉ.J-32 5861 gËAqÀ £ÀA.1652 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Áà PËA¢, ¸Á|| ªÀiÁ®UÀwÛ, vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÉƸÀzÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà n.¦ £ÀA: PÉJ 32 nDgï 3284 C||Q|| 40000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À«ð¸ï ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉÆà gÀƪÀiï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀgÉƼÀUÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÉÃR ¦gÉÆÃd vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÉvÁ§ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA: 7-882 £ÀAiÀiÁ ªÉƺÀ¯Áè «ÄdUÀÄj,
vÁd L¸ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä §eÁd ¥À®ìgï-150 PÉJ 32 J¸ï 7270 C||Q|| 35000/- AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¥À©èPÀ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢ 08-06-2010 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.²æêÀÄw.¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ gÀÄPÀÌ¥Àà, ¸Á|| ¦üîÖgï ¨Éqï, 2.²æÃzÉë UÀAqÀ CtÚ¥Áà, ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀzÀä£Á¨sÀ.PÉ. vÀAzÉ J¸ï.JªÀiï.D£ÀavÀgÁªÀÄ ¨sÀlÖ ¸Á: ¥Áèl £ÀA. 27 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¤®AiÀÄ ªÀzsÀð£À £ÀUÀgÀ GzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2010 jAzÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ü ºÁUÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ PÀ°è¤AzÀ dfÓ Qð ªÀÄvÀÄÛ mÁªÀgÀ ¨ÉÆïïÖ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 24,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ½AzÀ PÁjUÉ ¨ÉAQ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Dgï. PÁAvÉñÀ gÁUÁ¥ÀÄgÀ ¸Á: ¥Áèl £ÀA. 93 ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä GzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-32 JªÀiï- 4518 £ÉÃzÀÝPÉÌ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÁj£À »A¨sÁUÀzÀ UÁè¸ÀÄ, »A¢£À JgÀqÀÄ EArPÉÃlgÀ, »A¢£À JgÀqÀÄ mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ, »A¢£À ¹àÃPÀgÀ ¸ËAqÀ ¨ÁPïì, rd¯ï PÁå¥À, UÁrAiÀÄ »A¢£À ¥ÀÄ¯ï §A¥ÀgÀ, ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ®¯ÁV CAzÁdÄ 50 ¸Á«gÀ jAzÀ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀtÚ gÁeÁ¥ÀÆgÀ ªÀ: 25 ¸Á: »ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, AiÀiÁªÁUÀ®Ä CwÃAiÀiÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 07-06-2010 ºÁUÀÆ 08-06-2010 gÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.