POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æà ®PÀëöät vÀA. ªÀįÉèñÀ¥Àà zÀÄzÀÄÝtV ¸Á; ©¯ÁèqÀ ªÀÄvÀÄ ÛCªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-9-12-09 gÀAzÀÄ PÀgÁqÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ¯Áj PÁAiÀÄÄvÁÛ ©¯ÁèqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£Àß £ÀA PÉJ 33/J 4727 £ÉÃzÀÄÝ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ UÁr C¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆzÀ£ÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð¤AiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ 15 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02-12-09 gÀAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£ÀªÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ ¨sÀUÁå gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ jÃAiÀiÁ£Á UÀAqÀ G¸ÀìªÀiÁ£À ¸Á§ §lUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.