POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃªÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-09-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï £ÀA PÉJ28 PÉ 4091 CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ, ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 10-15 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L. Dgï.f.£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀd¹AUï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ¹AUï ¨sÁgÀw ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 25-30 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ SÁ¢æ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ºÁUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C®è CAvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃUÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀgÀÄ PÀÆqÁ, PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè §rUÉ vÀÆgÁl ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ C®èzÉà ¸ÀzÀj UÀ®¨sÉPÉÆÃgÀgÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ fæ£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.