POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÁf vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ G¥À¼ÁAªÀPÀgÀ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢||26-01-11 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉAzÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢|| 27-01-11 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ RqÉ 2) 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 3) 8 UÁæA£À 2 ¨ÉAqÉÆðUÀ¼ÀÄ 4) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnUÀ¼ÀÄ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 46,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.