POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 April 2010

Gulbarga District reported crimes

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ªÁPÀqÉ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-04-2010 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - D¼ÀAzÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32-©-1244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ²£ÁxÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ ªÁPÀqÉ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 09-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CA§tÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: CªÀ£À ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¥ÀÄà vÀAzÉ §ªÀ£À CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ £ÁPÁ ªÀÄrØ ªÀ¹Û ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.