POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.CdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð, ¸Á|| CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqï, UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉAqÀw ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAzÉvÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :¢.24-12-2009 gÀAzÀÄ ü ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ KeÉAmï EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁvÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ®PÀëöät vÀAzÉ D±À¥Àà aAvÀPÀÄAmÁ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀعzÀÝ¥Àà, ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.