POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

EvÀgÀgÀ ¥Áæt, zÉÊ»PÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀå :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ eÁA¨sÀ«ÃgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÉªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ°è JgÀqÀÄ CAUÀ«PÀ® ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀƽlÄÖ ªÀÄPÀ̼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ElÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ZËzÀjgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ©zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀUÀtÂAiÀÄ w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ°è JgÀqÀÄ CAUÀ«PÀ® ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀƽ ªÀÄPÀ̼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1.dAiÀIJæà UÀAqÀ ºÀĸɣÀ¥Àà §½ZÀPÀæ, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð, 2.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà AiÀÄqÀؽî, ¸Á||¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 3.©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄqÀØ½î ¸Á||¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀUÀtÂAiÀÄ°è ºÀƼÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï U˽, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð dAiÀIJæà §½ZÀPÀæ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß 10 ªÀµÀðzÀ ¨sÁUÀå®Qëöäà JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄqÀØ½î ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀĨÁ¬Ä AiÀÄqÀؽî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JAlÄ ªÀµÀðzÀ «±Àé£ÁxÀ@«±Àé EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAUÀ«PÀ®jzÀÄÝ, ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀtzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £É®zÀ°è PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÆwlÖgÉ CAUÀ«PÀ®vÉ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀÄÆqÀ£ÀA©PɬÄAzÀ vÁªÉà ºÀÆwgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ:²æà ªÀĺÀäzÀ C§d¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£ï n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£ï ZËPÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¸ÉjzÀÝgÀÄ zÁj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DmÉÆà ¹.n ªÀiÁ¸ÀÖgï §qÉñÁ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ±Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ d£À eÁ¹Û EzÁÝgÉ ¸Àé®àvÀr ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀgÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÉà jÃw ºÉüÀÄwÛ CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CªÀÄxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÀjd£À ¸Á|| ¸ÀÆ®ºÀ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥Ánî gÀªÀgÀ vÉÆUÀj PÀtzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ 1.¸Á§tÚ ºÀÆqÁ 2.®PÀëöät PÀÄA¨ÁgÀ 3.¸ÀAUÀtÚ ©Ã®PÀ® ¸Á|| ¸ÀÆ®ºÀ½î ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.