POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÉzÁÝj zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 15-4-2010 gÀAzÀÄ gÁwÛ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß ¥ÉmÉÆæî §APÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è 5-6 d£ÀgÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¦¸ÀÆÛ®¤AzÀ ºÉzÀj¹ ºÀt QüÀÄwÛzÁÝgÉ CzÀgÀAvÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀºÀ CAf¹ vÀ£Àß°èzÀÝ 500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÁÝgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÀ¥ÀÄà §mÉÖ PÀnÖPÉÆArzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÀÆgÀ¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zɪÀÅ £ÀªÀÄä fÃ¥À ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ 5-6 d£ÀgÀÄ fæ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÀÄ DUÀ fÃ¥À£À°è ¯ÉÊl ºÁQzÁUÀ ¥ÉÆðøÀgÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ DUÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1.gÀÆ¥À¹AUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät¹AUÀ ¸Á:UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï 2fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÀj §mÉÖ PÀnÖzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 2.C¤® vÀAzÉ «ÃgÀAvÀ¥Àà ¸Á:¥ÉưøÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ ZÁPÀÄ, MAzÀÄ SÁgÀzÀ ¥ÁPÉÃl, ªÀÄvÀÄÛ 500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄÄRPÀÌ PÀj §mÉÖ PÀnÖzÀÄÝ EzÀݪÀÅ . CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV «±Àé£ÁxÀ ¸Á:UÀÄ®§UÁð, amÁèöå @ gÀWÀÄ ¸Á:UÀÄ®§UÁð, «£ÉÆÃzÀ vÁeï ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è «±Àé£ÁxÀ¤UÉ UÉÆwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦¸ÀÆÛ® §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀ£ÀÄß ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà eÁA¨Á¼À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÀAqÀPÀÖgï, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ¸Á:aAZÉÆý EªÀjAzÀ 30000/- gÀÆ.UÀ½UÉ Rjâ¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ ²æà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á; ¹AzÀV f: ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀªÀÄä EªÀ½UÉ £É¯ÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät £ÉÃzÀ®V EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀªÀj¤AzÀ §AUÁgÀ, ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß vÀAVUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀjAzÀ £À£Àß vÀAV ¢£ÁAPÀ: 2-4-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £Á£ÀÄ UÀÄdgÁvÀ gÁdåzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £À£Àß vÁ¬Ä K£ÀÄ w½AiÀÄzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £À£Àß vÀAVUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀjzÀݯÉà »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.