POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 March 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸Á|| ²ªÀgÁAiÀÄ ZËPÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ, ¢:15-03-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQ J®ègÀÆ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgï M¼ÀVnÖzÀÝ 1) MAzÉÆAzÀÄ 10 UÁæA £À 4 ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 2) §AUÁgÀzÀ 25 UÁæA£À JgÀqɼÉAiÀÄ ¸ÀgÀ 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ dĪÀÄÄQUÀ¼ÀÄ 10 UÁæA. 4) 6 UÁæA £À ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 95,000/- »ÃUÉ J®è MlÄÖ 20,6000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ ºÀt ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.