POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¸Á|| zÀÄvÀÛgÀUÁ vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¹.n 100 §eÁd ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 PÀÆå 4702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ CzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ` 86,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ElÄÖ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À°è ºÉ¯Éäl ªÀÄgÉvÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆÃV ºÉ¯Éäl vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄà rQÌAiÀÄ°èzÀÝ ` 86,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀįÁ§ZÀAzÀ ZÀªÁít gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ PÀA§UÀ½UÉ ºÁQzÀ vÁªÀÄæzÀ ªÁAiÀÄgï CAzÁdÄ 25 PÉ.f CAzÁdÄ ` 7500/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ PÉ.E.© vÁªÀÄæzÀ ªÁAiÀÄgï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.