POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á|| ºÀªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢: 20-04-11 gÀAzÀÄ WÀvÀÛgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¨sÁUÀåªÀAw zÉëAiÀÄ zÀgÀıÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ WÀvÀÛgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄÄðªÉâPÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ §UÀ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀªÀ¼ÀUÁ ²æà gÉÃtÄPÁ ±ÀÆUÀgÀ ¥ÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ DAiÀÄÄðªÉÃð¢PÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ M§â ªÀAiÀĸÁìzÀ CAzÁdÄ 63 ªÀAiÀĹì£À ªÀÄ£ÀĵÀå £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀĹAUÀ vÀAzÉ ¸ÁA¨Á PÁA§¼É ¸Á|| ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ ªÀqÀUÁAªÀ vÁ|| ºÀªÉð f|| ¥ÀÄuÉ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ±ÀÆUÀgÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ CA§Ä¯É¤ìUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɹ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà zÉëAzÀæ¹AUÀ vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ®¹AUÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¥ÀæªÁ¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÁUÀ ¢: 19-04-11 gÀAzÀÄ «£ÉÆÃzÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁj ªÀÄÄjzÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,50,000/- gÀÆ. 2) 20 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CQ 4,00000/-gÀÆ.3 ] 2 PÉ.f ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 1,20000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.