POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 March 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ JA¥ÀÄgÉ ¸Á|| ¨sÀUÀvÀ¹AUÀ ZËPÀ ªÀqÀØgÀUÀ°è UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 21-03-11 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ eÉÊ£ÀUÀgÀPÉÌ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÀA¢PÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤°è¹ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆgÀnzÉÝ£É. DzÀ PÁgÀt ¤£Àß ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÁªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉæêÀĤUÉ E½ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ E°è ¨ÉÃqÀ J£ï.«í ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ©qÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ¸Àj CAvÁ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß J£ï.«í ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CAzÁdÄ 1:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¥ÉæêÀÄ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÊPÀ¢AzÀ E½ CAvÁ ºÉýzÉ CªÀ£ÀÄ ¨ÉÊPÀ¢AzÀ E½AiÀÄzÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¥ÉæêÀÄ£À ¸ÀAUÀrUÀ£ÉƧâ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. E£ÀÆß G½zÀ E§âgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ£ÀÄ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ¹zÀÝuÁÚ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÉƼÁgÉ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) vÁ:f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁPÁ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ WÀvÀÛgÀVUÉ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ gÁdÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà PÀgÀzÁ¼À ¸Á|| avÁÛ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 32 Dgï 7876 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÁPÁ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨Áj UÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀiÁAiÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨É¼ÀªÀÄV ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢:28-12-10 gÀAzÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨É¼ÀªÀÄV EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è CVzÀÄÝ. 2-3 ¢ªÀ¸À¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ EgÀ°¯Áè. £ÀªÀÄä CvÉÛ JuÉÚ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹UÀ°¯Áè. EAzÀÄ PÀÆqÁ ¨É½UÉÎ ¹ªÉÄÃJuÉÚ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸À §AzÀÄ JuÉÚ ¹UÀ°¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ©½vÉÆ£ÀÄß EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÉ vÀgÀºÀ ºÀÄnÖzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ E°è EgÀ¨ÉÃqÁ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ E¯Éè UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÁÝgÀÆqÀ ¨É¼ÀªÀÄV EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÉÆÖêïzÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ £À£Àß ªÉÄÊUÉ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¨ÁvÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖ aÃgÀqÀÄvÁÛ EzÉÝ. CµÀÖgÀ°è ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £À£Àß vÀAV ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ Nr §AzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É.. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAV ¸ÉÃj E°è D¸ÀàvÉæUÀ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:21-03-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.